Program Cerklje

Standardni

Dnevni program traja od 6 do 9 ur in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo, prehrano s štirimi obroki (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica) in počitek. Vseskozi se trudimo privzgojiti odgovornost, pomen osebne higiene, samospoštovanje in spoštovanje do ljudi, hrane, živali in narave. Spomnimo; otrok ne sme biti v vrtcu več kot 9 ur na dan!

Obogatitveni program

Obogatitev urnika  s ponudbo dodatnih dejavnosti , denimo gibalno-športnih ali dejavnostjo z naslovom: "Mala abeceda ustvarjanja",-med poslovnim časom vrtca izvajajo  strokovni sodelavci vrtca. Starši so na spletni strani ažurno obveščeni o vsem, tudi o delavnicah, kjer  razvijamo kreativnost, domišljijo, besedni zaklad, njihove sadove, najrazličnejše izdelke, pa v dar in spomin lahko odnesete domov.

Programi

Vrtec  izvaja redni program, ki je javnoveljavni program in se izvaja na področju celotne Slovenije. Namenjen je otrokom od starosti 1 leta do vstopa v šolo in zajema vzgojo, varstvo in prehrano.

Glede na trajanje se izvaja kot dnevni program (do 9 ur).

Vzgojno delo poteka v : – vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.

1. REDNI PROGRAM

Vsebina predšolske vzgoje je določena v kurikulumu za vrtce ter zajema področja dejavnosti kot so: gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava, družba. Pri predšolski dejavnosti so pomembna posebna vzgojna načela, ki strokovnim delavcem narekujejo ustrezen strokovni pristop pri vzgojnem delu. V vsakdanjem vzgojnem procesu se vzgojna načela in vsebine iz posameznih področij dejavnosti medsebojno prepletajo, s čimer se zagotavljajo pogoji za čimbolj celovit in uravnotežen psihofizični razvoj otroka. Pogoste vsebine, ki se odvijajo po posameznih področjih dejavnosti:

GIBANJE
Gibalni razvoj je v razvoju človekovih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Gibalni razvoj poteka od naravnih oblik gibanja do celostnih in v skladu z zahtevnejšimi športnimi dejavnostmi. Otrok z različnimi dejavnostmi, v zaprtem prostoru in na prostem, razvija gibalne sposobnosti, usvaja gibalne koncepte in sheme ter postopno spoznava in usvaja osnovne prvine različnih športnih zvrsti. Gibanje se povezuje z vsemi ostalimi področji dejavnosti. Otrok s pomočjo različnih dejavnosti spoznava svoje telo, oblikuje lastno identiteto in se začne zavedati samega sebe. Pri vsem tem pa neizmerno uživa.

JEZIK
Jezikovna dejavnost v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, vključuje široko področje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanje s pisnim jezikom in lastno ter tujo književnostjo. Otroke se spodbuja h komunikaciji z vrstniki in odraslimi. Učijo se jezika ob poslušanju vsakdanjih pogovorov in pripovedovanju literarnih besedil, ob poslušanju glasnega branja odraslih, s pripovedovanjem, izmišljanjem zgodbic in pesmic, izštevankah, ugankah, besednih igrah… in s tem bogatijo svoj besedni zaklad. Strokovne delavke so pri vsakdanji komunikaciji ter podajanju in izvajanju vsebin še posebej pozorne, da so vsebine podane v pravilni slovenščini in tudi otroke navajajo k pravilni rabi jezika. Velikega pomena je tudi spodbudno okolje, ki ga zagotavljamo z knjižnimi kotički, kjer so ponujene knjige, slikanice, revije za listanje in ogled. Strokovni delavci seznanjajo otroke tudi z leposlovnimi in poučnimi knjigami.

UMETNOST
Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v otrokovem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije.
Glasbena umetnost Zajema glasbeno izvajanje, poslušanje glasbe in igranje na glasbila. Otroci pojejo v obsegu svojega glasu otroške, ljudske in umetne pesmi. Poslušajo izvedbe in posnetke izbranih del glasbene literature, prav tako glasbene pravljice, v katerih tudi sodelujejo. Igrajo na različna glasbila in jih tudi sami izdelujejo.

Likovna umetnost

 Za kakovostno izvajanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju je pomembno, da se zavedamo dejstva, da naj se otroci v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga na  svoji razvojni stopnji obvladajo in razumejo. Pri likovni in oblikovni umetnosti otroci spoznavajo različne materiale, pripomočke in tehnike. Otroci spoznavajo naslednja likovna področja: risanje, slikanje, kiparstvo, odtiskovanje (grafika), oblikovanje prostora in likovno vrednotenje. Ravno tako se otroci srečujejo z umetniškimi deli in obiskovanjem galerij, prav tako sami sodelujejo s svojimi umetniškimi deli na različnih razstavah.
Plesne dejavnosti

Glasba in gibanje sta za otroka nedeljiva celota. Otroci spoznavajo plesne igre, si izmišljajo gibe, gibalna zaporedja in telesne položaje. Plešejo otroške, rajalne in ljudske plese. Zraven rednih plesnih dejavnosti, se občasno v skupine vključujejo strokovne delavke, ki so se izobraževale na plesnem področju in vnašajo svoje znanje, ideje, novosti v posamezne oddelke v okviru plesnih delavnic.
Za vsa  področja umetnosti pa je zelo pomembno upoštevati načelo kakovosti, po katerem so samo najboljši možni vzori za otroka primerni in dovolj dobri. Razvoj estetskega čuta je dolgotrajen proces in mogoč samo v stiku s kakovostnimi likovnimi, glasbenimi in literarnimi deli. Le tako vzpodbudno okolje pri otroku razvija občutljivost, kar ima za posledico trajno bogatitev življenja posameznika.

DRUŽBA
Glavni cilj področja družbe je spodbujanje razvoja lastne identitete in spoznavanja lastne kulture, kajti le tako se bo otrok lahko razvil v tolerantnega človeka, ki bo pripravljen spoznavati tudi tuje kulture in civilizacije. Otroci bodo spoznavali samega sebe in druge, različne družine, svoj kraj, kulturo in tudi tuje kulture in dežele, s pomočjo knjig, revij, prijateljev iz drugih držav. Otroci imajo možnost, da v okviru svojih sposobnosti odločajo v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu, ter sodelujejo pri načrtovanju, oblikovanju in sprejemanju odločitev. Trudimo se, da vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni red… otroku omogočajo občutek pripadnosti, ustvarjanju prijetnega vzdušja in vzpostavljanju vezi med vrtcem in starši.

NARAVA
Naravoslovje v vrtcu temelji na izkušnjah, preverjanju zamisli, raznih podatkih. Otrok se srečuje z živo in neživo naravo. Da bi zadovoljili otrokova spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju moramo otrokovo okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega. Zato se ravno pri naravi dejavnosti razširijo na bližnjo in daljno okolico vrtca (mesto, podeželje, travnik, kmetija, gradbišče, tovarna, gozd, reka…). Otroci se srečujejo z ekološkimi temami, skupine s podobno tematiko se povezujejo in sodelujejo v  različnih projektih. Eden od teh je Zeleni nahrbtnik, ki je okoljevarstveni projekt. Otroci zaznavajo probleme in opozarjajo na nepravilen odnos do okolja in skupaj z vzgojiteljicami iščejo rešitve za posamezne okoljevarstvene probleme.

MATEMATIKA

Otroci uporabljajo v vrtcu za matematične igre vsakdanje okolje, predmete, priložnosti in ob tem govorijo. Otroci se z matematiko igrajo. Vzgojiteljice prepoznavajo iz otrokovega obnašanja in igranja v vrtcu zanj ustrezne matematične cilje, na osnovi katerih načrtujejo matematične vsebine. Najprimernejši način zgodnjega poučevanja matematike je igranje z otrokom. Vzgojiteljica se vključi v otrokovo igro, da jo obogati z matematičnimi cilji. Pozorna je, da se igra nadaljuje in da pobuda ostane otrokova. V igri in po njej daje otroku dovolj časa, da pride otrok do rešitve ali nove izkušnje. Tako se bo otrok v vrtcu skozi igro seznanjal z števili, simboli, grafičnimi prikazi, vzroki, posledicami, geometrijskimi telesi in liki, prostorom in orientacijo, razvrščanjem, urejanjem in merjenjem in ob vseh teh dejavnostih užival. Vzgojiteljice načrtujejo vsebino vzgojnega dela predvsem po tematskih sklopih (mesečni, trimesečni sklopi) z upoštevanjem letnih časov, kakor tudi projektno – po posameznih temah. Neposredno delo izvajajo  na podlagi dnevnih pisnih priprav.


Nadstandardni

V nadstandardnem programu, poleg vzgoje, izobraževanja, varstva, prehrane s štirimi obroki (zajtrk, malica, kosilo in popoldanska malica) in počitka, v popoldanskih urah nudimo še malo šolo keramike, plesne tečaje, rojstnodnevne zabave in športne aktivnosti. Vse našteto organiziramo, če je dovolj povpraševanja in prijav.


©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve