Cenik

Vrtec je vpisan v razvid vrtcev na Ministrstvu in je 85% sofinanciran s strani občine, tako da starši plačajo ceno programa glede na plačilni razred družine. Plačilni razred vam z odločbo določijo na Centru za socialno delo.Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. Ob vpisu otroka v vrtec morajo starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddati vlogo na pristojni Center za socialno delo (kjer imajo starši stalno prebivališče oz. svetujemo tam kjer ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom stalno prebivališče, če imajo družinski člani prebivališče na različnih naslovih).

Znižano plačila vrtca lahko uveljavijo starši za otroke, ki so vključeni v vrtec. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli za se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice (vloga za znižano plačilo oddana v mesecu maju velja od 1.6.2016 31.5.2017).

Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 77% cene programa. V primeru, da starši zamudijo rok za oddajo vlog, vrtec uveljavi znižano plačilo s prvim dnem v naslednjem mesecu.

Višino plačila programa vrtca določi občina na podlagi lestvice, ki starše razporeja v plačilne razrede.

  • Starši plačajo največ 77% cene programa. Če sta v vrtec vključena dva ali več otrok, starši za drugega otroka plačajo 30% plačila določenega v skladu z ZUPJS kot znižano plačilo, vsak naslednji otrok pa je brezplačen.
  • Starši, ki prejemajo pomoč Centra za socialno delo, so plačila vrtca oproščeni za čas trajanja odločbe Centra za socialno delo.
  • Vsako spremembo v družini (sprememba stalnega bivališča, nov družinski član, pridobitev zaposlitve, izguba zaposlitve, razveza, poroka itd.) je potrebno v najkrajšem možnem času pisno sporočiti na Center za socialno delo, da lahko izdajo novo odločbo. (npr. izguba plače meseca maja, bo CSD izdal novo odločbo za znižano plačilo vrtca, ki bo veljala od 1.6.2016 do 31.5.2017).

Starši pred vključitvijo otroka v vrtec oddajo Vlogo za znižano plačilo vrtca, na podlagi katere so

uvrščeni v enega izmed naslednjih plačilnih razredov:

Cena programa enota Lara je;     410,00 eur   

Cena programa enota Ela-Ela je; 450,00 eur   (cena šolskega leta 2019 se spremeni iz 410,00eur na 450,00eur)


OBRAČUNAVANJE  ZAMUDE  PRIHODA PO OTROKA

Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec, oziroma najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. V kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude.

Iz proračuna Občine  se bo (so)financiralo stroške 9-urne vključitve otroka v programe predšolske vzgoje oziroma 10-urne pod pogojem, da sta oba starša zaposlena v kraju, ki je od vrtca oddaljen več kot 30 km. V kolikor bodo otroci vključeni v programe predšolske vzgoje dlje kot je določeno v prejšnjem stavku, so starši dolžni pokriti stroške daljše vključitve. Ceno vključitve otroka nad 9 oziroma 10 ur, določi zavod.


©Copyright 2016 - Zavod za kreativno varstvo Ela Ela, Zasebni vrtec. Vse pravice pridržane. Oblikovanje in izdelava spletne rešitve